Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden, hierna voorwaarden, worden de voorwaarden besproken die gelden wanneer de consument gebruik maakt van de diensten, producten van de ondernemer.,

hierna Activiteiten wereld voor kinderen, via haar website en of via haar mobiele applicaties. Ook zijn deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing voor alle aan- en verkopen van producten en diensten door of aan Activiteiten wereld voor kinderen. De consument dient deze voorwaarden aandachtig door te lezen zodat de consument weet wat de rechten en plichten zijn wanneer men gebruik maakt van onze producten en diensten. Door gebruik te maken van onze producten en of diensten, op welke manier dan ook, aanvaardt de consument daarmee gebonden te zijn aan deze algemene- gebruiksvoorwaarden. Uiteraard is het mogelijk deze algemene- gebruiksvoorwaarden te downloaden en te printen.

 


Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Nakoming overeenkomst en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 – Klachten

Artikel 14 – Copyright

Artikel 15 - Wijzigingen Algemene voorwaarden

Bijlage 1 - Modelformulier voor ontbinding/herroeping

 Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


Melissa Clobus

Activiteiten wereld voor kinderen
Biesbosch 327
1181JC Amstelveen
activiteitenwereldvoorkinderen@gmail.com

Kvk - nummer: 86306391

Btw identificatienummer: NL004224043B23


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. Waarbij Activiteiten wereld voor kinderen goederen en /of diensten van welke aard ook aan de Wederpartij levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten-voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Aanvullende dan wel van deze algemene- gebruikersvoorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Tenzij anders in de omschrijving staat beschreven. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Activiteiten wereld voor kinderen niet.
 4. Activiteiten wereld voor kinderen is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden, de website en/of dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien in haar opvatting noodzakelijk is.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Tenzij anders staat beschreven in de omschrijving van het product. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 7. Activiteiten wereld voor kinderen kan niet garanderen dat de dienst in de vorm van de web-omgeving altijd en zonder storingen toegankelijk is. Storingen kunnen optreden als gevolg van storingen in de telefoon of internet verbinding of door fouten/gebreken. Activiteiten wereld voor kinderen is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn of uitvallen van de dienst.
 8. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Activiteiten wereld voor kinderen niet verplicht tot het geven van instructies aan gebruikers anders dan de toezending van de digitale handleiding voor gebruik.
 • Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven inclusief btw.
 • Activiteiten wereld voor kinderen is nooit aansprakelijk voor eventuele gevolgen in de wijze waarop de consument de dienst gebruikt.
 • De door Activiteiten wereld voor kinderen gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Activiteiten wereld voor kinderen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Activiteiten wereld voor kinderen langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Activiteiten wereld voor kinderen is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Activiteiten wereld voor kinderen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Activiteiten wereld voor kinderen passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Activiteiten wereld voor kinderen kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Activiteiten wereld voor kinderen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Activiteiten wereld voor kinderen zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 8. Activiteiten wereld voor kinderen is verantwoordelijk voor het versturen van het product/de producten conform de overeenkomst tussen de consument en Activiteiten wereld voor kinderen. Activiteiten wereld voor kinderen dient de verzendkosten vast te stellen en aan te geven of het product ook kan worden afgehaald. Activiteiten wereld voor kinderen is verplicht verkochte producten binnen drie werkdagen, nadat de betaling van de consument daarvoor is ontvangen, zorgvuldig verpakt aan de consument toe te zenden, tenzij gezamenlijk is overeengekomen dat het product iets later wordt verzonden of het product wordt afgehaald. Wanneer de verzendkosten lager zijn dan aangegeven op de website, bijvoorbeeld doordat de consument het product afhaalt of indien aan dezelfde consument meerdere producten of diensten worden verkocht, dient Activiteiten wereld voor kinderen eventueel teveel betaalde verzendkosten terug te betalen aan de consument.
 9. Activiteiten wereld voor kinderen zal het gekochte verzenden naar de consument. Activiteiten wereld voor kinderen handelt geheel zelfstandig en onafhankelijk.


 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via activiteitenwereldvoorkinderen@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Activiteiten wereld voor kinderen, activiteitenwereldvoorkinderen.nl, kan worden gedownload.

  Bij levering van producten:
 2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
 3. De bedenktermijn van 14 dagen, zoals genoemd in lid 1, vangt aan:
 • op de dag na dat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van bestelling 1.
 • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij de digitale inhoud via internet gaat afnemen
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Activiteiten wereld voor kinderen retourneren, conform de door de Activiteiten wereld voor kinderen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Activiteiten wereld voor kinderen. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 3. Indien de klant na afloop van de in lid 3 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

                     Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Activiteiten wereld voor kinderen bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Activiteiten wereld voor kinderen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Activiteiten wereld voor kinderen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Activiteiten wereld voor kinderen niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

 1. Activiteiten wereld voor kinderen kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 3 en 4. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Activiteiten wereld voor kinderen dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. a. het product speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
 4. b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 5. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Activiteiten wereld voor kinderen producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Activiteiten wereld voor kinderen geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 7. Voor het door Activiteiten wereld voor kinderen uitvoeren van de dienstverlening, zal de consument aan Activiteiten wereld voor kinderen vergoedingen verschuldigd zijn, welke vergoedingen volgens de in de overeenkomst vermelde tarieven door Activiteiten wereld voor kinderen zullen worden vastgesteld.
 8. Activiteiten wereld voor kinderen heeft het recht om - zonder voorafgaande schriftelijke mededeling - per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen conform de consumentenprijs index (CPI) 2015 = 100 van de maand juli voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.

 

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en Garantie

 

 1. Activiteiten wereld voor kinderen staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Activiteiten wereld voor kinderen er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Activiteiten wereld voor kinderen, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Activiteiten wereld voor kinderen kan doen gelden indien Activiteiten wereld voor kinderen is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Activiteiten wereld voor kinderen schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend.
 4. Activiteiten wereld voor kinderen is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:
a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

 1. Activiteiten wereld voor kinderen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Activiteiten wereld voor kinderen kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van het geen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Activiteiten wereld voor kinderen het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Activiteiten wereld voor kinderen tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Activiteiten wereld voor kinderen bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. De verzending zal plaats vinden via DHL.

 

Artikel 13 – Klachten

 

 1. Activiteiten wereld voor kinderen wil graag tevreden klanten en zal altijd proberen zich klantvriendelijk en servicegericht op te stellen. Wanneer er onverhoopt toch een klacht is, dan doet Activiteiten wereld voor kinderen haar uiterste best dit in onderling overleg op te lossenArtikel 14 – Copyright

 

 1. Niets op deze website, zoals teksten en afbeeldingen, mogen zomaar worden overgenomen zonder dit eerst met Activiteiten wereld voor kinderen te overleggen.

Het is niet toegestaan om de bestanden te bewerken en voor commerciële doeleinden te gebruiken.

 

Artikel 15 - Wijzigingen Algemene voorwaarden

Activiteiten wereld voor kinderen heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Uiteraard is het mogelijk deze algemene- gebruiksvoorwaarden te downloaden en te printen.